Oferta edukacyjna wydarzenia dla dzieci

I SPACER Z PRZEWODNIKIEM „SZLAK ODRY”

Spacery dla dzieci realizowane są w ramach oferty Fundacji OnWater.pl – centrum edukacji odrzańskiej „Odra Centrum”

 

Spacer szlakiem Odry

 

Odra jest jednym z podstawowych elementów krajobrazu miejskiego Wrocławia. Na przestrzeni weków rzeka wielokrotnie zmieniała swój bieg, a kolejne zmiany przebiegu koryta Odry w przestrzeni miejskiej sprawiły, że Wrocław ukształtował swój niepowtarzalny charakter ściśle związany z rzeką. Dla mieszkańców Wrocławia, którzy codziennie pokonują liczne przeprawy nad wodą (łącznie tylko w aglomeracji miejskiej jest ponad 230 mostów i kładek), woda na terenie miasta stanowi integralną część wrocławskiej tkanki miejskiej.

Koryto rzeki nie jest jednorodne, urozmaicają ją liczne rozgałęzienia i dopływy, a wraz z kanałami, systemem śluz, jazów i innych budowli hydrotechnicznych na obszarze Wrocławia rzeka tworzą Wrocławski Węzeł Wodny.

Trasa spaceru „Wrocław nad Odrą” przebiega wzdłuż rzeki Odry i jej dopływu Oławy, w granicach Mostu Grunwaldzkiego po Wyspę Szczytnicką i przybliża podstawowe zagadnienia związane z Wrocławskim Węzłem Wodnym. W czasie spotkania dzieci dokonują charakterystyki dorzecza, opisują różnorodność przebiegu i rozczłonkowanie koryta Odry na obszarze miasta oraz poznają podstawowe budowle hydrotechniczne. Wyjątkowych emocji dostarcza możliwość wejścia do najbardziej odrzańskiego wrocławskiego domu – „Domu Na Wodzie”. Na trasie odwiedzamy też miejsca w sąsiedztwie Odry tematycznie związane z oddziaływaniem rzeki, w tym bulwary, punkty ważne dla rozwoju kulturowego i naukowego Wrocławia, atrakcje turystyczne zlokalizowane wzdłuż koryta rzeki, elementy infrastruktury, takie jak mosty, śluza, stopień wodny, jaz, wyspa. Zawsze planowany jest przejazd Polinką – jedyną w Polsce nadwodną koleją linową.

 

Wrocław na Wyspach

Wśród licznych wrocławskich symboli związanych z miastem zawsze wskazujemy na mosty, gęstą sieć rzeczną, system kanałów oraz wyspy. Grupa śródmiejskich Wysp odrzańskich, choć dziś już tylko częściowo zachowanych, stanowi wyjątkowy zespół krajobrazowy w panoramie miasta. Znajduje się ona na obszarze historycznego centrum Wrocławia uznanego za Pomnik Historii.

Wyspy odrzańskie, pomimo częściowego zatarcia odrębności Ostrowa Tumskiego, tworzą unikalny w Polsce zespół architektoniczno-urbanistyczny. Pełnią funkcję pomostu pomiędzy południową i północną częścią współczesnego Wrocławia.

 

Spacer szlakiem Wrocławskich Wysp obejmuje Wyspę Piasek, Młyńską, Słodową, Bielarską i Tamkę, Wyspę Daliową oraz obszar Ostrowa Tumskiego, który  w skład zespołu Wysp Odrzańskich wchodził do pocz. XIX w., jednak wskutek likwidacji starych fortyfikacji i zasypania jednej z odnóg Odry połączony został ze stałym lądem.

 

W czasie spaceru określamy z dziećmi rolę zespołu Wysp w rozwoju miasta i początkach tworzenia się struktury miejskiej Wrocławia, nawiążemy do istotnych wydarzeń w historii Wrocławia. Uczestnicy wycieczki odkrywają ciekawostki architektoniczne i interesujące miejsca, poznają zabytkową zabudowę zespołu, w tym najwspanialsze budowle średniowiecznego Wrocławia.

 

Na trasie przyjrzymy się także obiektom hydrotechnicznym położonym w granicach wysp, takim jak śluza, stopień wodny, jaz; charakteryzujemy różnorodność przebiegu i rozczłonkowanie koryta Odry na obszarze miasta oraz poznajemy liczne kładki i mosty, które spinają wyspiarską przestrzeń Wrocławia. Wrocławskie Wyspy to spacer bogaty tematycznie, podczas którego między innymi dzieci poszukują śladów dawnych fortyfikacji miejskich, identyfikują nazewnictwo wysp, dowiadują się o różnorodności kościołów chrześcijańskich – katolicy i wyznawcy prawosławia, którzy współistnieją w przestrzeni wyznaniowej Wrocławskich Wysp. Spacer kończy wjazd na wieżę Katedry i określanie z tarasu widokowego znanych oraz dominujących obiektów w krajobrazie miasta.